การฝึกงาน-สหกิจศึกษา

เราพร้อมเปิดรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่พร้อมจะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการลงมือทำงานจริง โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาที่ชัดเจน เพื่อเป้าหมายในการเรียนรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่การทำงานในองค์กร ได้ค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง อีกทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับเราในอนาคตอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • นักเรียน ระดับชั้น ปวช.-ปวส.
  • นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
  • ยินดีรับนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อ การเงิน
  • เกรดเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 2.50

เราพร้อมเปิดรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่พร้อมจะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการลงมือทำงานจริง โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาที่ชัดเจน เพื่อเป้าหมายในการเรียนรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่การทำงานในองค์กร ได้ค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง อีกทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับเราในอนาคตอีกด้วย

Create your account